سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
طرح هجرت دفتر تبلیغات  
عضوکمیته پژوهش  
1376/01/01 
1379/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم  
مدیر انتشار " تاریخ اسلام" 
1380/07/01 
1383/03/31 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه مطالعات اسلامی 
پژوهشگر سیاسی 
1384/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم ‏(ع) 
محقق 
1380/01/01 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه مطالعات اسلامی 
محقق 
1384/01/01 
1385/01/01 
پژوهشگر سیاسی 
تدریس 
مركز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی  
تدریس 
عقیدتی سیاسی نیروی دریایی 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی  
تدریس 
دانشگاه چمران اهواز  
مدرس 
 
 
علوم سیاسی  
تدریس 
دانشگاه آزاد اهواز 
مدرس 
 
 
درس انقلاب اسلامی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی ‏ 
تدریس 
عقیدتی سیاسی نیروی ‏دریایی 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی ‏ 
تدریس 
دانشگاه آزاد اهواز 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی