اجتهاد در فقه شیعه
62 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1384 - شماره 31 » 22 صفحه - از 99 تا 120)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روش مکتب اصولی برای دست‏یابی به احکام دینی اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم می‏شوند؛ در حالی که مکتب اخباری این روش و در نتیجه این تقسیم بندی را نمی‏پذیرد و رابطه عالم دینی با مردم در محدث و مستمع خلاصه می‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادی در استنباط احکام و تکالیف دینی و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقی آن به عنوان جزئی از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسی برای مجتهد از یک سو، و وظایفی برای مقلدین از سوی دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسی روش اجتهادی و نتایج سیاسی آن به لحاظ جایگاه عالم دینی می‏پردازد. واژه‏های کلیدی: اجتهاد، اصولی، اخباری، مجتهد، محدث، سیاست، جایگاه سیاسی و عالم دینی.